محمد ابراهیم حاجی آبادی

Mar 22,2019

  • محمد ابراهیم حاجی آبادی

  • قابلیت اطمینان

    شبکه استاندارد 24 bus ieee

    شبکه 6باسه استاندارد1A Reliability Test System Educational Purposes Basic Data

    شبکه 6 باسه استاندارد2: A test system for teaching overall power system reliability assessment

    LDC شبکه RTS: RTS_Load