محمد ابراهیم حاجی آبادی

May 21,2019

 • محمد ابراهیم حاجی آبادی

 • آشنایی با مهندسی برق

  تمرین سری اول: زمان تحویل تمرینها 24 اسفند: exc_1

  جلسه اول: ارزش یک کیلووات ساعت برق، آیین نامه ها

  آیین نامه کارشناسی جدید،

  کارشناسی مهندسی برق_فصل اول و دوم

  کارشناسی مهندسی برق بطور کامل

  جلسه دوم: آشنایی با قطعات الکترونیک 95_basic_components

  جلسه سوم: آشنایی با گیتهای مدار منطقی و توابع منطقی ساده: Digital Logic Gates

  جلسه چهارم: ارائه آقای علیپور آشنایی با مهندسی برق

  مطالب مفید برای ساخت ربات تعقیب خط:

  مبانی ربات

  راه اندازی موتور DC

  ربات تعقیب خط ساده

  چند مدار راه انداز موتور DC