تابلو ي سفيد

Jul 26,2014

 • تابلو ي سفيد

 • قابل توجه دانشجويان درس برنامه نويسي ترم تابستان

  1- مباحث امتحان بر اساس مباحث كتاب مرجع برنامه نويسي آقاي جعفرنژاد  خواهد بود

  2- اما اساس برنامه نويسي بر اساس دستورات c++  است     cin , cout

  3- الگوريتم و فلوچارت مربوط به آن حذف مي باشد

  4- جزوه دانشجويان رشته هاي برق و مكاترونيك در  ترم هاي گذشته مناسب خواهد بود

   

  موفق باشيد

  ليست دانشجوياني كه فلوچارت براي ايشان ثبت نشده

  دانشجويان برق-مكاترونيك و نفت:

  خانم ها و آقايان:

   ذبيحي-حسن بيدخوري-كرابي-ربابي-عبدالهي-ميرحسيني- محمد بيدخوري-شهراييني  و نظرزاده

   در صورتيكه  تحويل به موقع انجام شده بوده  ثبت نمره  انجام نشده  موضوع و فايل آن را مجدد تا حداكثر جمعه 30 ام  ارسال نماييد

  نمرات و ريز نمرات طراحي الگوريتم

  ريز نمرات آورده شده در صورت  مشاهده اشكال در ريز نمرات در پرتال پيغام بگذاريد

  لطفا جهت افزايش نمره و مساعدت اقدام نكنيد

  شماره دانشجو پايان ترم+ميانترم+تمرين و حضور+ ارائه + مستندات+ ويژه

  9+4+3+3+1+1=21

  نمره نهايي
  9122310093 1+3+2.5+2.75+9 18.25
  9112310132 1+3+2.5+3+9 18.5
  9012310316 2+0.5+1.5+2 6
  9022310200 1+3+2+2+6 14
  9122310139 1+3+2.5+2.5+9 18
  9022310095 1+3+2+2.5+3 11.5
  9112310154 1+3+2.5+3+9 18.5
  9122310151 0.5+1+3+2+3+3 12.5
  9112310029 3+1.5+2.5+5 12
  9112310110 0.5+1+3+3+4+9 20
  9112310290 1+3+3++4+9 20
  9112310256 1+3+2.5+4+9 19.5
  9012310292 3+1+2.5+6مستندات ارائه نبوده 12.5
  9022310040 1++23+2.5+4.5 13
  9112310234 1+3+2.5+3.5+9 19
  9122310071 0.5+1+3+3+2.5+9 19
  9022310084 3+0.5+3+9 15.5
  9122310060 1+3+1.5+1+2.5+9 18
  9122310219 3+2.5+1+6بدون مستندات ارائه 12.5
  9112310085 1+1+3+3+2+6 16
  9112310212 0.5+1+3+2.5+3+9 19
  9122310184 1+3+2.5+3.25+6 16
  9012310054 3+1.5+2+2.5+9 18
  9012310189 3+1+2+7مستندات ارائه نبوده 13
  9112310245 1+3+2.5+4+8 18.5
  9022310164 0.5+3+2.5+4+4+9 20
  9112310165 1+3+3+3+6 16
  9122310106 1+3+2.5+3.25+6 15.75
  9122310275 1+3+2+2+9 17
  9112310018 0.5+1+3+3+4+9 20
  9022310211 3+.5+2+2+2.5 10
  9112310198 1+3+3+3+9 19
  9012310010 1+3+1+2+7 14
  9012310098 1+3+3+3+9 19
  9012310258 3+0.5+2.5+6 12
  9112310267 0.5+1+3+3+3+4+9 20
  9122310286 1+1+3+3+3.75+7 19
  9122310048 1+1+3+3+2.25+8 18.25
  9012310178 1+1+3+3+3.25+9 20
  9122310195 1+3+2.5+3.25+9 18.75
  9212015 0.5+1+3+2+3+7 16.5
  9112310201 1+3+2.5+2+6 14.5
  9112310176 1+3+3+4+9 20
  9122310173 مستندات ارائه نبوده 3+1+3.75+6 تمريني نبوده 13.75
  9112310041 0.5+1+3+3+4+9 20
  9112310052 .5+1+3+3+3+9 19.5
  9012310225 3+2+5تمرين و مستندات ارائه نيست   10

   

   

   

  پروژه ويژه تحويل شده

  قاضي زاده- سلطان آبادي- كشتكار- رخصتي-كلاته-ايماني-گوهري-دلبری- نباتی-نشاطی- اردمه

  تمرينات دريافتي فصل هاي جديد

   خانم ها و آقايان :

   آزاد منجيري- ابارشي-ايماني-پويان- تمسكني-جغتايي-دلبري-رخصتي- رضايي- ريوندي- سلطان آبادي- عربي- عسگريان-قابل- مددي- موفقي- نباتي- نشاطي-گوهري-قاضی زاده- مزینانی- زارع-سلیمانی- امین صفار

  وضعيت حضور كلاسي

   دانشجوياني كه وضعيت حضور كلاسي  متوسط و ضعيف داشته اند: ساير دانشجويان وضعيت خوب يا خيلي خوب داشته اند.

  متوسط:  براتي- اردمه-جلايرنژاد-حاج حسيني-دهقاني-رضايي-عربي-فوجي-مددي-

  ضعيف:اا-ف ج-اد-از-م ز-م ف–اف- س ق-

  حضور

  يكشنبه به دليل حضور در همايش احتمالا دانشگاه نخواهم بود

  دوشنبه ساعت حدود 11 تا 13 در محل دفتر 232 خواهم بود

  ———————————————————-

    حل تمرين هاي فصل هاي جديد طراحي را از خانم ها و آقايان دلبري، فوجي، كشتكار، محرابي و سليماني دريافت نماييد.

  حضور جهت تحويل پروژه تحقيقاتي ويژه- اختياري

  شنبه 24 393 ساعت 9.30 تا 11.30  صبح  حضور  جهت تحويل پروژه تحقيقاتي ويژه طراحي الگوريتم

  ليست موضوعات ويژه- گروه دوم(آخر)

   خانم ها و آقايان :

  نشاطي: الگوريتم تپه نوردي و كاربردها

  نباتي : الگوريتمي براي طراحي بازي دوز

  مددي: بررسي انواع الگوريتم هاي،  فرا ابتكاري با تشريح يك نمونه

  كلاته: الگوريتم ابتكاري،  براي طراحي بازي شطرنج

  قاضي زاده: بررسي انواع الگوريتم هاي هيوريستيك و هايپر هيوريستيك  با تشريح يك نمونه

  دلبري: الگوريتم بلمن فورد  و كاربردها

  ——— زمان تحويل‌: روز امتحان ———————–

  جلسه رفع اشكال درس طراحي الگوريتم

  در موضوعات پيچيدگي زماني- برنامه ريزي پويا و تقسيم و حل
  شنبه هفته آينده10/3/93 ساعت 10 صبح

  لطفا به ساير دانشجويان نيز اطلاع رساني نماييد

   قابل توجه   نمايندگان : خانم دلبري ورودي 91. آقاي محرابي و فوجي: 91 آقاي سلطان آبادي 90