پژوهشی

مقالات کنفرانس:

مقالات علمی و پژوهشی:
1- بهنام طلب احسان، قدسیان مسعود، زراتی امیررضا، صالحی نیشابوری علی اکبر. شبیه‌سازی عددی پخش جت آب در حوضچه استغراق و فشار وارد بر کف آن. سد و نیروگاه برق آبی. ۱۳۹۵; ۳ (۱۰) :۲۴-۳۵
2- بهنام طلب احسان، قدسیان مسعود، زراتی امیررضا، صالحی نیشابوری علی اکبر. شبیه‌سازی عددی میدان جریان در حوضچه آرامش USBR VI با نرم افزار Flow3D، مجله آبیاری و زهکشی، 1396
مقالات ژورنال:
Behnamtalab, E. (2012). Experimental evaluation of solubility of gypsum. Journal of the Geological Society of India, 80(2), 262-266.
Behnamtalab, E. (2013). Computational analysis of the experimental physical model: Karstic layer in dam foundation. Journal of the Geological Society of India, 82(5), 583.