زمینه های مورد علاقه

زمینه های آموزشی:
1- مکانیک سیالات
2- هیدرولیک
3- آب و فاضلاب
4- ریاضیات مهندسی
5- هیدرودینامیک
6- هیدرودینامیک پیشرفته
7- روشهای عددی در مهندسی آب
8- مهندسی رودخانه

زمینه های پژوهشی:
1- مدلسازی عددی
2- انتقال رسوب
3- مدیریت منابع آب