تماس

سبزوار، توحیدشهر، دانشگاه حکیم سبزواری، دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران
اتاق 110
تلفن: 44012777-051
ایمیل:
e.behnamtalab@hsu.ac.ir
behnamtalab@yahoo.com
behnamtalab@gmail.com