آموزشی

کارشناسی: مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف، 1382-1378
کارشناسی ارشد: مهندسی عمران، گرایش سازه های هیدرولیکی، دانشگاه صنعتی شریف، 1384-1382
دکتری: مهندسی عمران، گرایش آب، دانشگاه تربیت مدرس تهران، 1395-1390