دکتر جواد باعدی

Oct 16,2018

  • دکتر جواد باعدی

  • سلام دنیا!

    اگر سکوت  این گستره ی بی ستاره  مجالی دهد  می خواهم بگویم سلام     سیدعلی صالحی