دکتر جواد باعدی

Feb 19,2019

 • دکتر جواد باعدی

 • برنامه هفتگی

  برنامه هفتگی دکتر باعدی نیمسال 96-95

  ساعت/روز 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
  یک شنبه       مکانیک آماری فیزیک 2 (209) مکانیک آماری
  دوشنبه      

  الکترونیک*

  حالت جامد 2

     
  سه شنبه الکترونیک2(217)         فیزیک 2 (218)
  چهار شنیه حالت جامد 2 (216)          

  حضور در دانشکده علوم پایه، طبقه سوم .تلفن 05144013220

   روزهای یک شنبه تا سه شنبه تا ساعت 20 در اتاق هستم.

   توجه : روز جهارشنبه فقط تا ساعت 12 دانشکده هستم.