دکتر جواد باعدی

Aug 19,2019

 • دکتر جواد باعدی

 • سلام دنیا!

  
  
  اگر سکوت 
  
  این گستره ی بی ستاره 
  
  مجالی دهد 
  
  می خواهم بگویم سلام
      
  سیدعلی صالحی