صفحه شخصی خانم آزیتا امیری

عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه حکیم سبزواری

صفحه شخصی خانم آزیتا امیری

عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه حکیم سبزواری
رزومه 12مه

رزومه

ازیتا امیری فارغ التحصیل دانشگاه فردوسی مشهد در مقاطع کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی و کارشناسی ارشد زبان شناسی عضو  هیات علمی ( رسمی- قطعی) گروه زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه حکیم سبزواری فعالیت های