بيوگرافي و رزومه دکتر ابوالقاسم اميراحمدي

                ابوالقاسم اميراحمدي فروردين ماه 1344 در شهرستان زیبا و سرسبزجوین استان خراسان رضوي به دنيا آمد.ايشان تحصيلات ابتدايي تا مقطع متوسطه را در همان شهرستان سپري ودرسال 1364براي ادامه تحصيل در مقطع كارشناسي جغرافيا وارد دانشگاه تربيت معلم زاهدان گرديد.وي در سال 1370براي اخذ درجه كارشناسي ارشد وارد دانشگاه تهران شد ودرسال 1373 فارغ التحصيل و به عنوان عضو هيات علمي گروه جغرافيا در دانشگاه حكيم سبزواري با درجه مربي مشغول به فعالیت گرديد.از مهر ماه 1380جهت ادامه تحصيل در مقطع دكتري وارد دانشگاه خوارزمي تهران شد ودر سال 1385 فارغ التحصيل وبا درجه استادياري مجددا مشغول به تدريس ودردیماه 1390 به مدت شش ماه جهت تکمیل وتبادل اطلاعات علمی (فرصت مطالعاتی )به دانشگاه سیدنی استرالیا اعزام گردید .وي در حداقل زمان ممكن (5سال) توقف در مرتبه استادیاری به دليل فعاليتهاي اموزشي و پژوهشي (چاپ 36 عنوان مقاله در مجلات علمی و پژوهشی ،تالیف دو عنوان کتاب دانشگاهی وراهنمایی و مشاوره 75 عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری) به مرتبه دانشياري ارتقائ يافت ودر حال حاضر عضوهيات علمي و مدير گروه گرايش اقليم و ژئومورفولوژي دانشگاه مذكور است.

1- اطلاعات شخصي:

نام:  ابوالقاسم

نام خانوادگي: امیراحمدی

مرتبه علمي:‌ دانشيار

2- سوابق تحصيلي:

 كارشناسي: دبيري جغرافيا دانشگاه تربيت معلم زاهدان.

 كارشناسي ارشد: جغرافياي طبيعي(گرايش هيدروژئومورفولوژي)- دانشگاه تهران .

عنوان پایان نامه(بررسی نقش پدیده های ژئومورفولوژی بر سیلاب حوضه آبخیز تکاب سبزوار)

 دكتري: جغرافياي طبيعي(گرايش ژئومورفولوژی )دانشگاه خوارزمي تهران.

عنوان رساله(بررسی نقش عناصر اقلیمی بر زمین لغزش دامنه های شمالی شاه جهان-مطالعه موردی حوضه اسطرخی)

3- سوابق شغلي و مديريتي:

كارشناس امور سيل و ابخيزداري دفتر مطالعات و ارزيابي ابخيزها- وزارت جهاد كشاوري- مهر 1370 لغا يت شهريور 1373.

مربي گروه جغرافیای دانشگاه حكيم سبزواري- شهريور 1373 لغايت تير 1385.

مدیر گروه جغرافیای دانشگاه حكيم سبزواري- اذر 1373 لغايت اسفند 1379.

رئيس مركز سبزوار شناسي – خرداد 1379 لغايت…. ادامه دارد.

استاديار گروه جغرافیای دانشگاه حكيم سبزواري- تير 1385 لغايت ارديبهشت 1390.

رئیس کتابخانه مر کزی دانشگاه حكيم سبزواري – خرداد1385 لغايت مهر1388.

رئیس مرکز پژوهشی جغرافیایی و اجتماعی دانشگاه تربیت معلم سبزوار – مهر1388 لغايت دي1390.

دانشيار گروه جغرافیای دانشگاه حكيم سبزواري- ارديبهشت 1390 لغايت….. ادامه دارد.

مدير گروه اقليم و ژئومورفولوژي دانشگاه حكيم سبزواري- آذر1391لغايت…. ادامه دارد.

4- عضويت در مجامع علمي واجرايي:

عضو گروه مشاركت برنامه  پنج ساله دوم معاونت ترويج و مشاركتهاي مردمي وزارت جهاد- آذر 1371 .

عضو كميته اجرايي همايش ملي بهره برداري بهينه از اراضي – وزارت جهاد – خرداد 1372.

عضو گروه مشاورين شوراي شهر سبزوار- دوره اول و دوم.

دبير كميته علمي همايش سبزوار و توانمنديهاي توسعه- فروردين 1375 .

دبير كميته علمي همايش بررسي راهبردهاي علمي و عملي تقسيم استان خراسان- دانشگاه حكيم سبزواري- اسفند 1376 .

عضو انجمن ژئومورفولوژي ايران- اسفند 1383 لغايت…ادامه دارد.

عضو شوراي اموزش وپرورش شهرستان سبزوار  به مدت دو دوره – اسفند 1384 لغايت اسفند 1388.

عضو شوراي تحقيق و تكنولوژي استان خراسان رضوي – اسفند1386 لغايت …ادامه دارد.

عضو شوراي تخصصي گرايش اقليم و ژئومورفولوژي دانشگاه حكيم سبزواري- آبان 1387 لغايت…ادامه دارد.

عضو شوراي تحقيقات كاربردي دانشگاه حكيم سبزواري- بهمن 1387 لغايت …ادامه دارد.

مدير مسئول مجله مطالعات مناطق خشك- دانشگاه حكيم سبزواري – شهريور1389لغايت ارديبهشت 1391

عضو هيات تحريريه مجله مطالعات مناطق خشك- دانشگاه حكيم سبزواري – شهريور1389لغايت…ادامه دارد.

دبير دومين همايش ملي شهر سالم – دانشگاه حكيم سبزواري- ارديبهشت 1390.

نماينده دانشگاه حكيم سبزواري در مركز نوآوران و همكاريهاي علمي شهيد فهميده شهرستان سبزوار – خرداد1391لغايت…ادامه دارد.

عضو شوراي پژوهشي مركز پژوهشي جغرافيايي و اجتماعي- دانشگاه حكيم سبزواري- شهريور 1391 لغايت…ادامه دارد.

سردبير مجله ژئومورفولوژي كاربردي ايران- دانشگاه حكيم سبزواري- ارديبهشت 1392 لغايت…ادامه دارد.

5- داوري مجلات علمي:

مجله ژئومورفولوژي كاربردي ايران- دانشگاه حكيم سبزواري.

مجله مطالعات جغرافيايي مناطق خشك- دانشگاه حكيم سبزواري.

مجله جغرافيا و توسعه- دانشگاه سيستان و بلوچستان.

مجله توسعه ناحيه اي- دانشگاه فردوسي مشهد .

مجله مخاطرات محيطي – دانشگاه فردوسي مشهد.

مجله علوم جغرافيايي- دانشگاه آزاداسلامي واحد مشهد.

مجله پژوهش های طبیعی- دانشگاه تهران.

6- زمينه ها و علائق تحقيقاتي

ژئومورفولوژي ومخاطرات محيطي

اقليم و مخاطرات محيطي

زمين لغزش

ژئوتوريسم

كواترنر شناسي

تکتونیک

7- دروس تدريس شده:

دوره دكتري: – ژئومورفولوژي كواترنر ايران- ژئومورفولوژي و مديريت مناطق خشك و بياباني- ژئومورفولوژي شهري- روش شناسي تحليلي در ژئومورفولوژي.

دوره كارشناسي ارشد:– محيط هاي كواترنر و ارزيابي زيست محيطي- واحدهاي ژئومورفولوژي ايران با تاكيد برتوانهاي محيطي- خاك و منابع ارضي- مخاطرات زميني و مديريت محيط.- روش تحقيق در ژئومورفولوژي.

دوره كارشناسي: نقشه خواني- روش تحقيق- ژئومورفولوژي ايران- ژئومورفولوژي مناطق خشك ايران- ژئومورفولوژي شهري- تكنيك ترسيم نقشه هاي ژئومورفولوژي- جغرافياي كواترنر- كاربرد جغرافياي طبيعي دربرنامه ريزي شهري.

8- دوره های دانش افزایی:

کارگاه آموزشی مهارتهای تدریس، (1379)، موسسه پژوهش و برنامه ریزی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری با همکاری دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار.

کارگاه آموزشی ARC-GIS، (1382)، جهاد دانشگاهی، دانشگاه خوارزمی،  تهران.

کارگاه آموزشی آشنایی با نرم افزار اتوکد، (1383) ، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار.

کارگاه آموزشی آشنایی با شبکه های اینترنتی و بانک های اطلاعاتی، (1386)، موسسه پژوهش و برنامه ریزی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری با همکاری دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار.

کارگاه آموزشی آماده سازی و چاپ مقالات درژورنال های اکادمیک جهان، (1386)، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار.

کارگاه آموزشی روش تحقیق، (1386)، موسسه بین المللی آموزش بزرگسالان وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری با همکاری دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار.

کارگاه آموزشی مهارت های تدوین و انتشار مقاله های علمی و پژوهشی به زبان انگلیسی، (1387)،پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران،  وزارت علوم ،  تحقیقات و فناوری ،تهران.

کارگاه آموزشی End note، (1389) ، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار.

کارگاه آموزشی آشنایی با معادلات ساختاری SEM-  نحوه کاربرد نرم افزار لیزرل، (1391)، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار.

کارگاه آموزشی بررسی توان رسوب زایی و فرسایش حوضه های آبخیز کواترنری با استفاده از دستگاه شبیه ساز، (1392)،انجمن کواترنری ایران ،تهران.

9- افتخارات علمی:

کسب طرح پژوهشی برتر سال ، (1388)، طرح پژوهشی مطالعات جامع کاهش آلودگی آب شهر سبزوار، جشنواره پژوهش و فناوری استان خراسان رضوی،  استانداری خراسان رضوی،  مشهد.

پژوهشگر برتر سال ، (1389)، دانشکده جغرافیا و علوم محیطی ،  دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار.

پژوهشگر برتر سال ، (1390)، مرکز پژوهشی جغرافیایی و اجتماعی ،  دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار.

پژوهشگر برتر سال ، (1391)، دانشکده جغرافیا و علوم محیطی ،  دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار.

کسب لوح تقدیر ، (1391)، طرح پژوهشی نقش عوارض ژئومورفولوژی در امنیت دفاعی مرزهای شرقی کشور،  نمایشگاه صنایع دفاعی،  وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح،  تهران.

10- مقالات علمي چاپ شده :

1- اميراحمدي، ابوالقاسم؛ صادقي، سيد حميدرضا، (1371)، نقش آبخيزداري در حفظ محيط زيست طبيعي، مجله جهاد، شماره154، صص27-24.

2- اميراحمدي، ابوالقاسم، (1371)، قرق روشي مناسب جهت اصلاح مراتع وجلوگيري از تخريب آن، مجله صالحين روستا، شماره 87، صص27-22.

3- اميراحمدي، ابوالقاسم، (1371)، اصلاح مراتع از طريق ذخيره آب نزولات آسماني در زمين، مجله صالحين روستا، شماره 88، صص26-  22.

4- اميراحمدي، ابوالقاسم، (1371)، عوامل ايجاد سيل و راههاي كنترل آن، مجله صالحين روستا، شماره 89، صص33- 28.

5- اميراحمدي، ابوالقاسم، (1372)، استان سيستان و بلوچستان در محاصره كوير، مجله صالحين روستا، شماره 93، صص31- 28.

6- اميراحمدي، ابوالقاسم، (1373)، روشهاي مبارزه با فرسايش آبي، مجله جهاد روستا، سال پانزدهم، مهر و ابان ،صص29 -26.

7- اميراحمدي، ابوالقاسم، (1373)، فرسايش خاك، مجله جهاد روستا، شماره 319، صص14- 12.

8 – اميراحمدي، ابوالقاسم، (1376)، نقش پديده هاي ژئومورفولوژي بر سيلاب حوضه آبخيز تكاب سبزوار، مجله پژوهشي دانشگاه حكيم سبزواري، سال اول، شماره دوم، صص84-73.

9- جوكارسرهنگي، عيسي؛ اميراحمدي، ابوالقاسم؛ سلمليان، حسين، (1376)، پهنه بندي خطر زمين لغزش در حوضه صفارود با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي، مجله جغرافيا و توسعه ناحيه اي، سال سوم، شماره نهم، صص92-79.

10- ولايتي، سعدالله؛ اميراحمدي، ابوالقاسم، (1384)، كسري مخزن دشت سبزوار- راه حل هاو پيشنهادات، مجله سرزمين، سال دوم، شماره 8، صص36-28.

11- عليجاني، بهلول؛ قهرودي، منيژه؛ اميراحمدي، ابوالقاسم، (1386)، پهنه بندي خطر زمين لغزش در دامنه هاي شمالي شاه جهان با استفاده از GIS، مجله تحقيقات جغرافيايي، سال بيست و دوم، شماره هشتادوچهار، صص132-117.

12- جوكار سرهنگي، عيسي؛ اميراحمدي، ابوالقاسم؛ نيكزاد، اسحاق، (1388)، مدل سازي براورد سيلاب حوضه هاي آبي دامنه هاي شمالي البرز مركزي با استفاده از ويژگيهاي ژئومورفولوژي كمي و مورفومتري و بكار گيري سيستم اطلاعات جغرافيايي، مجله جغرافيا و برنامه ريزي، سال چهاردهم، شماره بيست و نهم، صص162-141.

13- اميراحمدي، ابوالقاسم؛ شيران، مهناز، (1388)، كاربرد مدل HEC-HMSدر تحليل حساسيت متغيرهاي ژئومورفولوژي موثر بر سيلاب دشت كرون، مجله جغرافيا و توسعه، سال هفتم، شماره شانزدهم، صص173-153.

14- اميراحمدي، ابوالقاسم؛ ابراهيمي، مجيد، (1389)، بررسي خطر وقوع سيلاب با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافيايي در حوضه آبخيز شهري سبزوار، مجله علوم جغرافيايي، سال سوم، شماره نهم و دهم، صص31-11.

15- اميراحمدي، ابوالقاسم؛ عباس نيا، محسن، (1389)، ناحيه بندي آب وهوايي استان اصفهان با استفاده از روش هاي نوين آماري، مجله مطالعات جغرافيايي مناطق خشك، سال اول، شماره اول، صص68-53.

16- اميراحمدي، ابوالقاسم؛ كرامتي، صغري؛ احمدي، طيبه، (1389)، ريزپهنه بندي سيلاب در محدوده شهر نيشابور در راستاي توسعه شهري، مجله پژوهش وبرنامه ريزي شهري، سال دوم، شماره هفتم، صص110-91.

17- اميراحمدي، ابوالقاسم؛ كامراني دلير، حميد؛ صادقي، محسن، (1389) ، ريزپهنه بندي خطر زمين لغزش با استفاده از روش تحليل سلسله مراتبي(AHP) در حوضه چلاو آمل ، فصلنامه انجمن جغرافيايي ايران،سال هشتم، شماره بيست و هفتم،صص202-179.

18- اميراحمدي، ابوالقاسم؛ ثقفي، مهدي؛ ربيعي، مريم، (1390)، تحليل و طبقه بندي چند متغيره براي مدل سازي متغيرهاي موثر بر شكل هندسي مخروطه افكنه هاي دامنه هاي شمالي باقران بيرجند، مجله جغرافيا و برنامه ريزي محيطي، سال  بيست ودوم، شماره چهل و چهار، صص90-73.

19- ادب، حامد؛ عتباتي، آزاده؛ اميراحمدي، ابوالقاسم؛ اسماعيلي، رضا، (1390)، پايش زماني دماي سطح دريا و كلروفيل a با استفاده از تحليل تصاوير دورسنجي در درياي خز ، مجله بيولوژي دريا، سال دوم، شماره هشتم، صص12-3.

20- اميراحمدي، ابوالقاسم؛ مقصودي، اكبر؛ احمدي، طيبه، (1390)، بررسي آثار يخچالي كواترنروتاثيرآن برعدم شكل گيري مدنيت و سكونت گاههاي مهم شهري در دشت آسپاس،  مجله پژوهش وبرنامه ريزي شهري،سال دوم، شماره هفتم، صص80-61.

21- اميراحمدي، ابوالقاسم؛ آبباريكي، زكيه؛ ابراهيمي، مجيد، (1390)، ارزيابي آسيب پذيري آبخوان دشت داورزن به روش دراستيك با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي(GIS)، مجله مطالعات جغرافيايي مناطق خشك، سال دوم، شماره ششم ، صص66-51.

22- اميراحمدي، ابوالقاسم؛ بهنيا فر، ابوالفضل؛ ابراهيمي، مجيد، (1391)، ريزپهنه بندي خطر سيلاب در محدوده شهر سبزوار در راستاي توسعه پايدار شهري، فصلنامه آمايش محيط، سال پنجم، شماره شانزدهم، صص32-17.

23- اميراحمدي، ابوالقاسم؛ جمعه دیزاوندی، فاطمه، (1391)، بررسی شبکه های هیدروگرافی دامنه شمالی شاه جهان به لحاظ انطباق و عدم انطباق با استفاده از GIS، فصلنامه تحقیقات، سال بیست و هفتم، شماره صدوهفت، صص200-181.

24- انتظاري، عليرضا؛ اميراحمدي، ابوالقاسم؛ عرفاني، عاطفه، ؛ برزویی، اکرم، (1391)، ارزيابي پتانسيل انرژي بادوامكان سنجي احداث نيروگاه بادي در  سبزوار، مجله مطالعات جغرافيايي مناطق خشك، سال سوم، شماره نهم و دهم، صص46-33.

25- بلالي، مريم؛ معين فرد، محمدرضا؛ حامدي نيا، محمدرضا؛ اميراحمدي، ابوالقاسم، (1391)، بررسي ظرفيت گردشگري ورزشي در استان خراسان رضوي، مجله مطالعات جغرافيايي مناطق خشك، سال سوم، شماره نهم و دهم، صص100-87.

26- اميراحمدي، ابوالقاسم؛ مظفري، حسن، (1391)، تحليل پهنه هاي مناسب توسعه اكوتوريسم در استان زنجان با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي(GIS)، فصلنامه تحقيقات جغرافيايي، سال بيست و هفتم، شماره 106، صص150-135.

27- اميراحمدي، ابوالقاسم ؛ معتمدی راد، محمد، پورهاشمی، سیما ؛ قرائی، هادی؛ آبباریکی، زکیه، (1391)، تعيين پتانسيل هاي اكوتوريسم كوير مزينان  با استفاده از مدلSWOT، مجله مطالعات جغرافيايي مناطق خشك، سال دوم، شماره هشتم ، صص75-55.

28- بلالي، مريم؛ معين فرد، محمدرضا؛ حامدي نيا، محمدرضا؛ اميراحمدي، ابوالقاسم، (1391)، بررسي ديدگاه مديران وكارشناسان در مورد توسعه صنعت گردشگري ورزشي در استان خراسان رضوي، مجله مديريت ورزشي، سال چهارم، شماره سيزدهم، صص202-185.

29- امیراحمدی،  ابوالقاسم؛ ابراهیمی، مجید؛ زنگنه اسدی، محمد علی؛ اکبری، الهه، (1392)، بررسی آسیب پذیری آبخوان دشت نیشابور با استفاده از روش دراستیک در محیطGIS، فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی، شماره ششم، تابستان، صص56-37.

30- اميراحمدي، ابوالقاسم، (1392)، آثار یخچالی ده بالای شیرکوه یزد و نقش آن در توسعه اکوتوریسم، فصلنامه رشد جغرافیا، بهار، شماره 102، صص44-41.

31- ثنایی مبین؛ زنگنه اسدی، محمد علی؛ امیراحمدی، ابوالقاسم، (1392)، بررسی قابلیت های محیطی حوضه های آبی دامنه  جنوبی توچال برای تبدیل به ژئوپارک، فصلنامه جغرافیا و آمایش محیطی، شماره نهم، زمستان، صص110-97.

32- امیراحمدی،  ابوالقاسم؛ معالی اهری، نسیم؛ احمدی، طیبه، (1392)، تعیین مناطق فرونشست احتمالی دشت اردبیل با استفاده از GIS، نشریه جغرافیا و برنامه ریزی، شماره چهل و ششم، زمستان، صص23-1.

33- اکبری،  الهه ؛ ابراهیمی، مجید؛امیراحمدی، ابوالقاسم، (1392)، تهیه نقشه کاربری اراضی شهر سبزوار با استفاده از روشهای حداکثر احتمال و شبکه عصبی مصنوعی پرسپترون چند لایه، فصلنامه امایش محیط، شماره بیست وسوم، زمستان، صص149-127.

34- امیراحمدی، ابوالقاسم ؛ ابراهیمی، مجید؛معینی، علیرضا،ثابت تیموری، مژگان،  (1392)، راهبردهای مناسب برای توسعه گردشگری دریاچه بزنگان ،دو فصلنامه مطالعات گردشگری، شماره سوم، بهاروتابستان 1392، صص1-23.

35- امیراحمدی، ابوالقاسم ؛ زنگنه اسدی، محمدعلی؛بلوچی، نیاز،کوهستانیان، محبوبه ؛الهی، سارا (1392)، ارزیابی پتانسیل های ژئوتوریسم دامنه های جنوبی مکران(جنوب بلوچستان) ،دو فصلنامه اندیشه جغرافیایی، شماره چهاردهم، پاییز 1392، صص119-136.

36- باعقیده، محمد؛ امیراحمدی، ابوالقاسم ؛ارجی، عیسی،خواجوی،جمال؛ (1392)،بررسی پدیده یخبندان وارتباط ان با عملکردگردو وبادام در استان کرمانشاه ، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی مناطق خشک، شماره چهاردهم،زمستان 1392، صص51-69.

11- مقالات علمي پذيرفته شده براي چاپ :

1-     بررسی رفتار آبی رودخانه اوجان در شبکه ژئونرونتیک رودخانه کُر، فصل‌نامه جغرافیا و توسعه.

2-     کاربرد شاخص‌های ارزیابی تکتونیک فعال در برآورد وضعیت تکتونیکی در حوضه آبخیز حبله‌رود، مجله جغرافیا و توسعه.

3-     ریزپهنه‌بندی خطر زلزله شهر سبزوار با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیای GIS ، مجله جغرافیا و توسعه.

4-     بررسی ناپایداری ژئومورفولوژیک دامنه ای به روش انبالاکان در حوضه کلات- فصلنامه تحقیقات جغرافیایی

12- مقالات ارائه شده در مجامع علمي:

1-     امیراحمدی،‌ ابوالقاسم، (1375)، بررسی فشار جمعیت بر منابع آب و خاک دشت جوین سبزوار (دهستان بالا جوین)، مجموعه مقالات سمینار بررسی مسائل جمعیتی خراسان، دانشگاه حکیم سبزواری، صص 71 ـ 61.

2-     امیراحمدی، ابوالقاسم، (1377)، حفظ آب و خاک وتوسعه کشاورزی با رعایت اصول صحیح آبخیزداری در حوضه‌های آبخیز شهرستان سبزوار، دانشگاه حکیم سبزواری، صص 34 ـ 25.

3-     بلالی،‌ مریم؛ ‌معین‌فرد، محمدرضا؛ حامدی‌نیا، محمدرضا؛ امیراحمدی، ابوالقاسم، (1389)، بررسی دیدگاه مدیران و کارشناسان در مورد توسعه صنعت گردشگری ورزشی در استان خراسان رضوی، همایش ملی مدیریت تربیت‌بدنی، قائم‌شهر.

4-     امیراحمدی، ابوالقاسم؛ کرامتی، صغری، (1389)، ریزپهنه‌بندی خطر سیلاب در محدوده شهر نیشابور در راستای توسعه شهری، اولین سمینار ملی کاربرد GIS ، تهران.

5-     امیراحمدی، ابوالقاسم؛ انتظاری، علیرضا؛ باعقیده، محمد، (1389)، بررسی بارش‌های ایام شیشه و ارتباط آن با الگوهای سینوپتیکی جو در شمال شرق ایران، همایش ملی جغرافیا و برنامه‌ریزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر، تهران.

6-        امیراحمدی، ابوالقاسم‌؛‌ علی‌آبادی، فاطمه، (1389)، بررسی دلایل نشست زمین در شهر سبزوار با تأکید بر قنوات و ارائه راه‌حل‌های آن، دومین همایش ملی شهر سالم، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار.

7-     بهرامی، شهرام؛ امیراحمدی، ابوالقاسم؛ بهرامی، کاظم، (1389)، نقش تکتونیک و ژئومورفولوژی در تغذیه و محل برونزد آب‌های زیرزمینی حوضه قلعه‌شاهین، پنجمین همایش ملی زمین‌شناسی و محیط‌زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر، تهران.

8-     امیراحمدی، ابوالقاسم، زارعی، زهره، (1389)، بررسی نقش سازندهای آهکی ارتفاعات جغتای در تأمین آب آینده‌ی شهر سبزوار، دومین همایش ملی شهر سالم، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار.

9-     باعقیده، محمد؛ امیراحمدی، ابوالقاسم؛ برغمدی، اکرم، (1389)، بررسی و ارزیابی شاخص‌های زیست اقلیمی مؤثر بر آسایش انسان (مطالعه موردی شهر سبزوار)، دومین همایش ملی شهر سالم، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار.

10-    امیراحمدی، ابواالقاسم؛ پورهاشمی، سیما، (1390)، پهنه‌بندی اقلیمی استان اصفهان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرفیای GIS، دومین همایش ژئومتیک اشراق، مؤسسه آموزش عالی اشراق، بجنورد.

11- امیراحمدی، ابوالقاسم؛قدرتی ، طیبه ،(1390)، نقش عوامل ژئومورفولوژی کمی(مورفومتری)برتشدید سیلاب حوضه جونقان)، چهارمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر ،تهران.

12- امیراحمدی، ابوالقاسم؛ ابراهیمی، مجید؛ نژاد‌سلیمانی، حمید، (1390)، راهبردهای توسعه گردشگری روستایی با استفاده از مدل SWOT (مطالعه موردی: روستای حصار)، اولین همایش جغرافیا و برنامه‌ریزی توسعه روستایی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد.

13-    امیراحمدی،‌ ابوالقاسم؛ ابراهیمی، مجید؛ زنگنه‌اسدی، محمدعلی؛ اکبری، الهه، (1392)، تحلیل عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری دریاچه بزنگان با استفاده از مدل SWOT، دومین همایش ملی گردشگری و طبیعت‌گردی ایران زمین، همدان.

14-    ابراهیمی، مجید؛ زنگنه‌اسدی، محمدعلی؛ اکبری، الهه؛ امیراحمدی، ابوالقاسم، (1392)، برنامه‌ریزی راهبردی توسعه گردشگری روستایی با استفاده از SWOT (مطالعه موردی: روستای حصار)، دومین همایش ملی گردشگری و طبیعت‌گردی ایران زمین، همدان.

15-    امیراحمدی، ابوالقاسم، جهانفر، علی، (1392)، ارزیابی عوامل مؤثر بر وقوع لغزش با استفاده از تکنیک‌های تصمیم‌گیری چند معیاره MCDM(مطالعه موردی حوضه آبریز زمکان در استان کرمانشاه)، دومین کنفرانس بین‌المللی مخاطرات محیطی، دانشگاه خوارزمی، تهران.

16-    امیراحمدی، ابوالقاسم؛ تقوی‌مقدم، ابراهیم؛ معتمدی راد، محمد؛ پورهاشمی، سیما، (1392)، ارزیابی خطر زمین لغزش در حوضه بار نیشابور با استفاده از AHP، دومین کنفرانس بین‌المللی مخاطرات محیطی، دانشگاه خوارزمی،‌ تهران.

17-    امیراحمدی، ابوالقاسم؛ محمد‌نیا، ملیحه؛ الهی، اعظم، (1392)، پهنه‌بندی مخاطره زمین لغزش در حوضه اسفیدان بجنورد، همایش جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار، دانشگاه خوارزمی، تهران.

18-    امیراحمدی، ابوالقاسم؛ محمدنیا، ملیحه، (1392)، ارزیابی پتانسیل‌ها و محدودیت‌های اقلیمی در توسعه گردشگری جزیره کیش و قشم، دومین همایش ملی حفاظت و برنامه‌ریزی محیط‌زیست، دانشگاه فنی حرفه‌ای شهید مفتح همدان،همدان.

19-    امیراحمدی، ابوالقاسم؛ محمدنیا، ملیحه، (1392)، بررسی رابطه دمای خاک با متغیرهای هواشناسی در شرق استان کرمانشاه، سی ودومین گردهمایی ونخستین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی،تهران و رشت.

20-    امیراحمدی، ابوالقاسم، جهانفر، علی، پارسیانی، کاظم، (1392)، قابلیت مدلANPدرپهنه بندی خطرسیل(مطالعه موردی:حوضه اسلام اباد غرب)، پنجمین کنفرانس مدیریت منابع اب ایران، دانشگاه شهید بهشتی، تهران.

21-    Amir Ahmadi, A; Jahnrar, A, Adab, H, (2013), Flood hazard zoration Bg AHP method in East tslam-Abad Basin of Iran, International Conference on Envlronmental Suence And Tec Hnology, coppadoca, tarkey.

22-    Adab, A, AmirAhmadi; A. sattar Ardabili; F, Kbazaei, A, (2011). Analysis of Remotely sensed Imeges of mortlhly sea surface tempehature variability in the Caspian sea using singular spectruns Analysis, Asia paific in the 21 century: meetiyg the challenge of global, kuala lumpur, malaysia.

13- طرح های پژوهشی خاتمه یافته :

 1. امیراحمدی،‌ ابوالقاسم؛ کرمی، مختار، (1370)، طرح ساماندهی نظام توزیع خدمات دهستان بالاجوین سبزوار،وزارت جهاد سازندگی، تهران.
 2. امیراحمدی،‌ ابوالقاسم ، (1370)، طرح آبخوانداری دشت داورزن(گزارش هواشناسی)،ایستگاه تحقیقات جهاد سازندگی سبزوار، مشهد.
 3. امیراحمدی،‌ ابوالقاسم ، (1371)، پروژه آبخیزداری حوضه تکاب سبزوار(گزارش هواشناسی) ،مهندسین مشاور ساز آب شرق، مشهد.
 4. 4.       امیراحمدی، ابوالقاسم، (1376)، تهیه و ساخت ماکت توپوگرافی شهرستان سبزوار در مقیاس 1:100000، فرمانداری سبزوار ، سبزوار.
 5. امیراحمدی،‌ ابوالقاسم؛ ولایتی، سعدالله؛ اسدی زنگنه، محمدعلی، (1378)، بررسی علل افت آب‌های زیرزمینی دشت جوین و راه‌حل‌های کاهش آن، معاونت پژوهشی دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار.
 6. امیراحمدی، ابوالقاسم، (1378)، طرح تهیه و ساخت ماکت توپوگرافی حوضه کالشور سبزوار در مقیاس  ، معاونت پژوهشی دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار.
 7. امیراحمدی، ابوالقاسم، کراچی، هادی، (1378)، تشکیل هر باریوم گیاهان صنعتی ـ دارویی جنوب سبزوار، (گزارش هواشناسی)،  معاونت پژوهشی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار.
 8. امیراحمدی، ابوالقاسم، (1379)، طرح تهیه و ساخت ماکت توپوگرافی شهرستان قاین در مقیاس 1:100000، فرمانداری قاین ، قاین.
 9. امیراحمدی، ابوالقاسم، (1379)، طرح تهیه و ساخت ماکت توپوگرافی شهرستان اسفراین در مقیاس 1:100000، فرمانداری اسفراین ، اسفراین.
 10. امیراحمدی،‌ ابوالقاسم ، ولایتی، سعدالله، (1379)، طرح آبخوانداری دشت سبزوار(گزارش هواشناسی)،طرح مشترک دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه حکیم سبزواری، مشهد.
 11. امیراحمدی، ابوالقاسم، (1379)، طرح هادی روستای فراشیان جوین، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان رضوی، مشهد.
 12. امیراحمدی، ابوالقاسم؛ عنابستانی، علی اکبر وهمکاران، (1387)، مطالعات جامع کاهش آلودگی آب شهر سبزوار ، سازمان حفاظت محیط زیست خراسان رضوی.مشهد.
 13. امیراحمدی، ابوالقاسم؛ قدرتی، طیبه، (1388)، عوامل تشدیدکننده سیلاب در حوضه آبخیز رودخانه جونقان با استفاده از GIS و مدل‌های مفهومی، سازمان آب منطقه ای چهارمحال و بختیاری،‌ شهرکرد.
 14. امیراحمدی، ابوالقاسم، (1388)، طرح تهیه نقشه راهنمای شهر سبزوار با استفاده از GIS‌، مرکز پژوهشی جغرافیایی و اجتماعی، دانشگاه حکیم سبزواری،‌ سبزوار.
 15. امیراحمدی، ابوالقاسم، (1388)، تهیه‌ی فایل نقشه‌های توپوگرافی رقومی شده با مقیاس 25000/1 کل شهرستان سبزوار با استفاده GIS، مرکز پژوهشی جغرافیایی و اجتماعی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار.
 16. امیراحمدی، ابوالقاسم؛ اسدی زنگنه، محمدعلی؛ آبباریکی‌، زکیه، (1389)، تهیه اطلس نقشه‌های ژئومورفولوژی شهرستان سبزوار با مقیاس 000/50/1 ، مرکز پژوهشی جغرافیای و اجتماعی، دانشگاه حکیم سبزواری.
 17. امیراحمدی، ابوالقاسم ، (1389)، بررسی سازندهای آهکی ارتفاعات جغتای در تأمین آب اینده شهرستان سبزوار ، مرکز پژوهشی جغرافیای و اجتماعی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار.
 18. امیراحمدی، ابوالقاسم؛ آبباریکی، زکیه؛ جوادیان، حمید، (1390)، ریزپهنه‌بندی خطر زلزله در شهر سبزوار در محیط GIS،  مرکز پژوهشی جغرافیایی و اجتماعی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار.
 19. امیراحمدی، ابوالقاسم، (1390)، ریزپهنه‌بندی خطر سیلاب های شهری نیشابور در محیط GIS،  مرکز پژوهشی جغرافیایی و اجتماعی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار.
 20. امیراحمدی، ابوالقاسم؛ ابراهیمی، مجید؛ آبباریکی، زکیه؛ جوادیان، حمید، (1390)، پهنه‌بندی آسیب‌پذیری آبخوان داورزن سبزوار به روش دراستیک در محیط GIS، مرکز پژوهشی جغرافیای و اجتماعی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار.
 21. امیراحمدی،‌ ابوالقاسم، (1390)، ریزپهنه‌بندی سیلاب‌های شهر سبزوار با استفاده از GIS در راستای توسعه پایدار شهری، مرکز پژوهشی جغرافیایی و اجتماعی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار.
 22. امیراحمدی،‌ ابوالقاسم، (1390)، پهنه‌بندی عواض ژئومورفولوژیکی مؤثر بر اکوتوریسم کویر مزینان سبزوار با استفاده از GIS ، مرکز پژوهشی جغرافیایی و اجتماعی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار.
 23. امیراحمدی، ابوالقاسم؛ زنگنه اسدی، محمدعلی؛ ابراهیمی، مجید؛ آبباریکی، زکیه؛ جوادیان، حمید،(1391)، نقش عوارض ژئومورفولوژی در امنیت مرزهای شرقی کشور، دفتر نظارت و ارزیابی پژوهش و فناوری، وزات علوم، تحقیقات و فناوری، تهران.

14- كتاب (تاليف يا ترجمه) :

 1. ژئومورفولوژي اقليمي و ديناميك ايران(تالیف)
 2. ژئومورفولوژي اقليمي با تاكيد بر ايران(تالیف)

15- عناوين پايان‌نامه‌ها و دانشجويان تحت راهنمايي (دكتري و ارشد) :

 1. طیبی، فریال، (1384) ، تحلیل توان سیل‌خیزی با تأکید بر ویژگی‌های مورفولوژیک، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه حکیم سبزواری،‌ 301 صفحه.
 2. مقصودی، اکبر، (1384)، تحولات ژئومورفولوژیکی دشت آسپاس در کواترنر، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه حکیم سبزواری، 188 صفحه.
 3. سلملیان، حسین، (1385)، بررسی عوامل مؤثر بر زمین لغزش‌های حوضه صفارود شهرستان رامسر با استفاده از GIS ، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه حکیم سبزواری، 175 صفحه.
 4. کدخدا، محمدحسین، (1385)، ارزیابی تنگناها و پتانسیل‌های محیطی مؤثر بر توسعه فیزیکی شهر بیرجند، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه حکیم سبزواری، 216 صفحه.
 5. فرزین‌کیا، ربابه، (1386)، مطالعه اشکال تراکمی حاصله از فرسایش بادی در منطقه کلاته‌میرعلی سبزوار، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه حکیم سبزواری، 95 صفحه.
 6. زارعیان، سمیرا، (1386)، بررسی عوامل مؤثر بر وقوع زمین لغزش و اثرات آن در حوضه بار شهرستان نیشابور، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه حکیم سبزواری، 142 صفحه.
 7. شیران، مهناز، (1386)، نقش روندیابی سیل در تحلیل حساسیت برخی متغیرهای ژئومورفولوژی مؤثر بر سیلاب حوضه کرون با مدل HEC-HMS ، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه حکیم سبزواری، 172 صفحه.
 8. صادقی، محسن، (1386)، پهنه‌بندی خطر زمین لغزش حوضه چلاو با روش تحلیل سلسله مراتبی AHP، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه حکیم سبزواری،‌ 158 صفحه.
 9. فرزین‌کیا، ربابه، (1386)، مطالعه اشکال تراکمی‌ حاصل از فرسایش باد در منطقه کلاته میرعلی سبزوار، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه حکیم سبزواری، 95 صفحه.
 10. الهی، اعظم، (1386)، میزان تأثیر عوامل انسانی در وقوع زمین لغزش اسفیدان با استفاده از روش AHP ، پایان‌نامه کارشناسی ارشد،‌دانشگاه حکیم سبزواری، 96 صفحه.
 11. نیکزاد، اسحاق، (1386)، بررسی نقش عوامل فیزیوگرافیک بر روی دبی‌های حداکثر لحظه‌ای در زیرحوضه‌های دامنه‌های شمالی البر مرکزی با استفاده از GIS ، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه حکیم سبزواری، 98 صفحه.
 12. بای، الهام، (1386)، پهنه‌بندی زمین لغزش حوضه قورچای رامیان با استفاده از AHP ، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه حکیم سبزواری، 129 صفحه.
 13. آبسالان، عصمت، (1387)، بررسی محدودیت‌ها و پتانسیل‌های عواض ژئومورفولوژی در استقرار صنایع دشت جوین، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه حکیم سبزواری، 154 صفحه.
 14. جباری، نرگس، (1387)، ارزیابی تنگناها و پتانسیل‌های ژئومورفولوژیکی مؤثر در توسعه فیزیکی شهر درگز، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه حکیم سبزواری، 148 صفحه.
 15. سعادتی‌فر، رضا، (1387)، بررسی نقش پدیده‌های ژئومورفولوژی حوضه اندراب نیشابور در فعالیت‌های اقتصادی منطقه، پایا‌ن‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه حکیم سبزواری، 163 صفحه.
 16. جهانفر، علی، (1387)، کاربرد مدل AHP در پهنه‌بندی سیل (مطالعه موردی حوضه اسلام‌آباد غرب)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه حکیم سبزواری، 107 صفحه.
 17. کروجی، حسین، (1387)،  بررسی نقش عوارض ژئومورفولوژی در تغذیه مخزن آب زیرزمینی دشت روداب سبزوار، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه حکیم سبزواری، 117 صفحه.
 18. گنجی‌نیا، ملیحه، (1387)، شناسایی اشکال فرسایش آبی با استفاده از تصاویر ماهواره‌‌ای در محیط GIS ، پایان‌نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه حکیم سبزواری، 129 صفحه.
 19. میرجلیلی، اعظم، (1387)، بررسی توانمندی‌های ژئومورفولوژی حوضه ده‌بالا، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه حکیم سبزواری، 161 صفحه.
 20. صالحی، طاهره، (1387)، تهیه نقشه ژئومورفولوژی دشت جوین با استفاده از GIS و نقش آن در توسعه اقتصادی منطقه، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه حکیم سبزواری، 104 صفحه.
 21. قدرتی، طیبه، (1387)، نقش عوامل ژئومورفولوژی بر تشدید سیلاب حوضه آبخیز رودخانه جونقان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه حکیم سبزواری، 196 صفحه.
 22. جمعه دیزاوندی، فاطمه، (1387)، بررسی شبکه‌های هیدروگرافی دامنه شمالی شاه‌جهان به لحاظ انطباق و عدم انطباق، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه حکیم سبزواری،‌ 161 صفحه.
 23. علی‌آبادی، فاطمه، (1387)، بررسی دلایل نشست زمین در سبزوار و ارائه راه‌کارهای حل آن، پایان‌نامه‌ کارشناسی ارشد، دانشگاه حکیم سبزواری، 77 صفحه.
 24. مکارم، حمید، (1388)، پهنه‌بندی خطر سیلاب در حوضه آبخیز زرقان سبزوار با استفاده از GIS ، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه حکیم سبزواری، 100 صفحه.
 25. زارعی، زهره، (1389)، بررسی نقش سازند‌های آهکی ارتفاعات جغتای در تأمین آب آینده شهرستان سبزوار، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه حکیم سبزواری، ‌139 صفحه.
 26. شربتی، نرجس، (1389)، بررسی عوارض ژئومورفولوژی مؤثر بر کیفیت آب‌های سطحی دشت سبزوار، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه حکیم سبزواری، 105 صفحه.
 27. کرامتی، صغری، (1389)، ریزپهنه‌بندی خطر سیلاب در محدوده شهر نیشابور در راستای توسعه شهری،  پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه حکیم سبزواری، 123 صفحه.
 28. 28.  مجید‌زاده، جرل، (1389)، بررسی ژئومورفولوژیکی محل دفن زباله‌های شهری استان گلستان و تأثیر آن بر کیفیت آب و خاک با استفاده از GIS، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه حکیم سبزواری، 96 صفحه.
 29. مظفری، حسن، (1389)، تحلیل پهنه‌های مناسب توسعه اکوتوریسم در استان زنجان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه حکیم سبزواری، 198 صفحه.
 30. ربیعی، مریم، (1389)، بررسی نقش مخروطه‌افکنه‌‌های دامنه‌های شمالی ارتفاعات باقران در منابع آب زیرزمینی دشت بیرجند، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه حکیم سبزواری، 119 صفحه.
 31. معالی اهری،‌ نسیم، (1389)، بررسی نقش برداشت آب‌های زیرزمینی در فرودشتی (سوبیسدانی) احتمالی آینده دشت اردبیل با استفاده از GIS ، پایان‌نامه کارشناسی ارشد،‌ دانشگاه حکیم سبزواری، 120 صفحه.
 32. موسوی، لیلاسادات، (1390)، بررسی نقش تکتونیک فعال در مخروطه‌افکنه‌های دامنه‌های جنوبی البرز (مطالعه موردی: جاجرود تا حبله‌رود)، پایان‌‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه حکیم سبزواری، 138 صفحه.
 33. مونسیان، قاسم، (1390)، بررسی تأثیرات تکتونیکی گسل‌ کمایستان بر شبکه آبها و مخروطه‌افکنه‌ها با استفاده از شاخص‌های ژئوموفیک در دامنه‌های شمالی ارتفاعات جغتای، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه حکیم سبزواری، 106 صفحه.
 34. گلشنی، نگار، (1390)، نقش روندیابی سیل در تحلیل حساسیت برخی متغیرهای ژئومورفولوژی بر سیلاب حوضه زرچشمه هونجان با معرفی مدل HEC-HMS ، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه حکیم سبزواری،  179 صفحه.
 35. یوسفیان، مرتضی، (1390)، بررسی واحدهای ژئومورفولوژی و ارتباط آن با منابع آب زیرزمینی دشت سرخس، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه حکیم سبزواری، 84 صفحه.
 36. ابراهیمی، مجید، (1390)، ریزپهنه‌بندی سیلاب‌های شهر سبزوار با استفاده از GIS در راستای توسعه پایدار شهری، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، 137 صفحه.
 37. قرائی، هادی، (1390)، پهنه‌بندی عوارض ژئومورفولوژیکی مؤثر بر اکوتوریسم کویر مزینان سبزوار با استفاده از GIS ، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه حکیم سبزواری، 179 صفحه.
 38. بلوچی، نیاز، (1390)، ارزیابی پتانسیل‌ها و محدودیت‌های ژئوتوریسم دامنه‌های جنوبی مکران (جنوب بلوچستان)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه حکیم سبزواری، 115 صفحه.
 39. رضایی، سمیرا، (1391)، کاربرد عوامل ژئومورفیک در مکان‌یابی دفن زباله‌های شهری (مطالعه موردی اسلام‌آباد غرب)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه حکیم سبزواری، 90 صفحه.
 40. تمسکنی، رامش، (1391)، بررسی تأثیر عوامل ژئومورفولوژی ناپایدار (لغزش) بر سکونت‌گاه‌های شهری گرگان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه حکیم سبزواری، ‌104 صفحه.
 41. پورهاشمی، سیما، (1392)، پهنه‌بندی و برآورد حجم زمین لغزش با روش‌های تجربی موجود و ارائه مدل جدید (مطالعه موردی حوضه بقیع)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه حکیم سبزواری، 140 صفحه.
 42. قزلجه، بهاره، (1392)، تعیین مرز قلمرو فرسایش مجاور یخچالی و شناسایی پتانسیل‌های ژئومورفولوژیکی متأثر از آن در حوضه آبریز گرگانرود، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه حکیم سبزواری، 80 صفحه.
 43. محقق‌نژاد، فرشته، (1392)، ارزیابی تأثیر زمین لغزش در میزان رسوب‌دهی حوضه (مطالعه موردی حوضه فاروب رومان)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه حکیم سبزواری، 162 صفحه.

16- عناوين پايان‌نامه‌ها و دانشجويان تحت مشاوره (دكتري و ارشد) :

 1. مهری، فاطمه، (1383)، ارزیابی تنگناها و پتانسیل‌های محیطی مؤثر بر توسعه فیزیکی شهر سبزوار، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه حکیم سبزواری، 291 صفحه.
 2. ناصری، محمد، (1384)، بررسی توان‌ها و تنگناهای اکوتوریسم شهرستان اسفراین، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه حکیم سبزواری، 158 صفحه.
 3. مطلوبی، طاهره، (1384)، بررسی منابع آب و خاک دشت سبزوار در راستای توسعه پایدار با تأکید بر نقش فرایندهای ژئومورفولوژی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه حکیم سبزواری، 248 صفحه.
 4. هراتی، روح الله  ، (1385)، مطاله شدت هوازدگی انواع سنگ‌ ساختمان‌های شهر مشهد و تعیین مقاوم‌ترین سنگ برای نمای ساختمانی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه حکیم سبزواری، 135 صفحه.
 5. سهمی حصاری، مریم ، (1385)، بررسی تطبیقی ژئومورفولوژی مخروطه‌افکنه‌های عنبران و شاندیز و نقش آن در تأمین آب شهر مشهد، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه حکیم سبزواری، 130 صفحه.
 6. قرنجیک، امان‌ محمد، (1386)، تحولات ژئومورفولوژیکی حوضه آبریز گرگان‌رود در کواترنر، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه حکیم سبزواری، 137 صفحه.
 7. گل‌محمد‌زاده، بهاءالدین، (1387)، هیدروژئومورفولوژی حوضه آبخیز خیاوچای، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه حکیم سبزواری، 104 صفحه.
 8. بختی فریمانی، راضیه، (1387)، مطالعه تطبیقی ژئوموفولوژیکی بخش‌های جنوبی سبزوار  ( داورزن، ششتمد، روداب)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه حکیم سبزواری، 146 صفحه
 9. هوشمند گستج، کاظم، (1387)، نقش عوارض ژئومورفولوژیکی حوضه کال چهل شهرستان فردوس در تغذیه آبخانه دشت فردوس (با تأکید بر بحران آب)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه حکیم سبزواری، 109 صفحه.
 10. سیدی مرغکی، بتول، (1388)، نقش لیتولوژی در تولید سیلاب حوضه آبخیز ششتمد سبزوار، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه حکیم سبزواری، 145 صفحه.
 11. برغمدی، اکرم، (1389)، بررسی و ارزیابی شاخص‌های اقلیمی مؤثر بر آسایش انسان (مطالعه موردی شهر سبزوار)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه حکیم سبزواری، 69 صفحه.
 12. رونده، حسین، (1389)،‌ بررسی تهدیدات و تنگناهای مورفولوژیکی مؤثر بر توسعه روستایی یدک شهرستان قوچان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه حکیم سبزواری، 127 صفحه.
 13. شبیری، حمیده، (1389)، ریزپهنه‌بندی خطر فرسایش بادی در شهر سبزوار و راه‌کارهای مقابله با آن، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه حکیم سبزواری، 98 صفحه.‌
 14. حصاری، غنچه‌گل، (1389)، بررسی سیل خیزی حوضه اسفیدان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه حکیم سبزواری، 101 صفحه.
 15. احتشامی، سکینه، (1389)، مدیریت سیلاب در حوضه‌های آبخیز شهری سبزوار، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه حکیم سبزواری، 165 صفحه.
 16. ایزانلو، محمدجواد، (1389)، بررسی تهدیدات و تنگناهای مورفولوژیکی مؤثر در توسعه توریسم روستاهای حوضه آبخیز اسفیدان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه حکیم سبزواری، 111 صفحه.
 17. خالقی، شهناز، (1389)، نقش سازندهای آهکی آلاداغ و سالوک در تغذیه آبخوان دشت بجنورد، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه حکیم سبزواری، 98 صفحه.
 18. غلامپور، مهری، (1389)، امکان‌سنجی مناطق مستعد کشت زیره در شمال شرق ایران (خراسان بزرگ)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه حکیم سبزواری، 92 صفحه.
 19. بلالی، مریم، (1389)، بررسی پتانسیل‌های گردشگری ورزشی در استان خراسان رضوی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه حکیم سبزواری، 154 صفحه.
 20. ابراهیمی،‌ مسلم، (1390)، نقش عواض ژئومورفولوژی در دفاع و پدافند غیرعامل با تأکید برشمال شرق خراسان رضوی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه حکیم سبزواری، 124 صفحه.
 21. امیراحمدی، حجت‌ا…، (1390)، بررسی پتانسیل‌های موجود در آثار تاریخی و مذهبی شهرستان سبزوار بر جذب توریسم، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود، 106 صفحه.
 22. ظفرصداقت، سوسن، (1390)، بررسی و ارزیابی شاخص‌های زیست اقلیمی مؤثر بر آسایش انسان (مطالعه موردی شهر بیرجند، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه حکیم سبزواری، 151 صفحه.
 23. عبدی، مریم، (1390)،‌ بررسی پتانسیل فرونشت زمین بر اثر افت آب‌های زیرزمینی در دشت نیریز با استفاده از GIS ، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه حکیم سبزواری، 98 صفحه.
 24. فرجام‌ فریمان، رضا، (1390)، بررسی عوارض ژئومورفولوژی حوضه آبریز الیاتو و تأثیر آن بر فرسایش منطقه، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه حکیم سبزواری، 130 صفحه.
 25. ثنایی، نرگس، (1390)، بررسی قابلیت‌های ژئوتوریسم در حوضه‌های آبی دامنه جنوبی توچال، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه حکیم سبزواری، 143 صفحه.
 26. فعله‌گری، طاهره، (1390)، بررسی و ارزیابی اثرات خشکسالی‌های اخیر بر آب‌های زیرزمینی دشت ورامین با استفاده از شاخص SPI، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه حکیم سبزواری، 101 صفحه.
 27. میرشفیعی، سیده سمیه، (1390)، بررسی نقش اشکال و لندفرم‌های ژئومورفولوژی در تراکم و نوع پوشش گیاهی با استفاده از GIS در حوضه پهنه‌گلا، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه حکیم سبزواری، 143 صفحه.
 28. کاویان، فرزانه، (1390)، بررسی نقش برنامه‌ریزی کاربری اراضی در بهبود تاب‌آوری جوامع شهری در برابر زمین‌لرزه (نمونه موردی: شهر سبزوار)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه حکیم سبزواری، 191 صفحه.
 29. ضیغمی، بهاره، (1391)،  مقایسه دبی حداکثر و رسوب معلق در زیر حوضه‌های رودخانه اترک با استفاده از تکنیک‌های ژئومورفولوژی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه حکیم سبزواری، 82 صفحه.
 30. هوشمند، نجمه، (1391)، ارزیابی نقش تکتونیک فعال بر مخروطه‌افکنه‌های دامنه‌ی جنوبی ارتفاعات کوهسرخ (مطالعه موردی:‌رود معجن، کال عسکر و کلاته نجارزاده)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه حکیم سبزواری، 72 صفحه.
 31. خواجوی، جمال، (1391)، بررسی پدیده یخبندان و ارتباط آن با عملکرد محصولات باغی استان کرمانشاه (گردو و بادام)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه حکیم سبزواری، 85 صفحه.
 32. پورهاشمی، زاهده، (1392)، مکان‌یابی مناطق بهینه توسعه فیزیکی شهر سبزواربر مبنای شاخص های طبیعی،‌ پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، 166 صفحه.