علیرضا کیخسروی

Dec 7,2019

 • علیرضا کیخسروی

 • مبانی جانورشناسی

  نیمسال اول سال 98

  عنوان درس: مبانی جانورشناسی

  اهداف یادگیری:

  در پایان این کلاس دانشجویان قادر خواهند بود که:

  • جانورشناسی را تعریف کنند
  • شاخه های مختلف جانوری را توصیف کنند
  • روابط فیلوژنتیکی میان گروه های مختلف جانوری را بحث کنند

  جلسه اول       خاستگاه حیات                         آشنایی با نحوه تشکیل حیات و گروه های مختلف جانوری

  جلسه دوم       مفاهیم جانورشناسی               آشنایی با مفاهیم ابتدایی جانورشنانی که در طول درس بیان میشوند

  جلسه سوم و چهارم     تک یاختگان جانوری        آشنایی با گروه های مختف تک یاختگان جانوری و نحوه تکامل گروه ها

  جلسه پنجم         اسفنج ها                           آشنایی با اولین گروه پریاختگان و آشنایی با سلول ها و چرخه زندگی آنها

  جلسه ششم       کنیداریا                               آشنایی با گروه های مختلف کیسه تنان و ساختار آناتومی و فیزیولوژیکی آنها

  جلسه هفتم         کرم های پهن                        آشنایی با گروه های مختلف کرم های پهن انگلی و آزاد و ویژگی های آنها

  جلسه هشتم       کرم های لوله ای             آشنایی با کرم های لوله ای و ساختار آناتومی و فیزیولوژیکی و چرخه زندگی آنها

  جلسه نهم         کرمهای حلقوی          گروه های مختلف کرم های حقوی پرتار ، بی تار و م تار و ساختار بدنی و چرخه زندگی

  جلسه دهم          نرمتنان                   آشنایی با ویژگی های نرمتنان و ساختار بدنی و گروه های مختلف آنها

  جلسه یازدهم           بندپایان                آشنایی با رده سخت پوستان و ویژگی های آنها و گروه های مختلف سخت پوستان

  جلسه  دوازدهم        بندپایان                آشنایی با رده حشرات و ویژگی های آنها و گروه های مختلف حشرات

  جلسه   سیزدهم       بندپایان               آشنایی با رده عنکبوتیان و ویژگی های آنها و گروه های مختلف عنکبوتیان

  جلسه  چهاردهم             طنابداران          آشنایی ابتدایی با گروه طنابداران و طنابداران ابتدایی

  جلسه  پانزدهم             ماهیها               آشنایی با ماهیها و آناتومی و فیزیولوژی آنها و سازگاری های تکاملی آنها

  جلسه  شانزدهم            دوزیستان        آشنایی با دوزیستان و آناتومی و فیزیولوژی آنها و سازگاری های تکاملی آنها

  جلسه  هفدهم           خزندگان               آشنایی با خزندگان و آناتومی و فیزیولوژی آنها و سازگاری های تکاملی آنها

  جلسه  هجدهم           پرندگان               آشنایی با پرندگان و آناتومی و فیزیولوژی آنها و سازگاری های تکاملی آنها

  جلسه  نوزدهم           پستانداران              آشنایی با پستانداران و آناتومی و فیزیولوژی آنها و سازگاری های تکاملی آنها

   

  منابع درسی:

  در صورت هر گونه نیاز به اطلاعات بیشتر به منابع زیر مراجعه کنید:

  جانورشناسی بی مهرگان و مهره داران             دکتر منیژه کرمی

  2- جانورشناسی عمومی  جلد 1، 2 و 3و 4   دکتر طلعت حبیبی

  3- ترجمه جانورشناسی بی مهرگان هیکمن جلد 1 و 2   ترجمه گروه مولفان

   

   

  جزوه درسی ترم 2 97

   

  جلسه اول خاستگاه حیات  1398/07/1                         میانترم

  بخش اول 10.07.98  شامل:                                        میانترم

   

  پایان ترم:

  بخش دوم:   جزوه پایان ترم 

   

  اسلایدها:

  تک یاختگان 4-1

  جلسه 5 اسفنج ها 

  جلسه 6 کنیداریا

  جلسه 7-8   کرم های پهن

  جلسه 9  کرم های نماتود یا لوله ای

  جلسه 10 و 11 نرمتنان

  جلسه 12 کرم های حلقوی

   

   

   

  موضوعات کار کلاسی

  1- ساختار و توانایی لکه چشمی در ولوکس: یافته های جدید در استفاده از این توانایی در صنعت (انتخاب شد)

  2- ترمیم در پلاناریا با بررسی مکانیسم مولکولی (دو پروژه توسط دانشجویان قبلی انجام شده درصورت درخواست میتواند در اختیار شما قرار بگیرد) (انتخاب شد)

  5- مکانیسم سم عقرب و کاربردهای آن در پزشکی و صنعت ( یک پروژه توسط دانشجویان قبلی انجام شده درصورت درخواست میتواند در اختیار شما قرار بگیرد) (انتخاب شد)

  6- مکانسم های مولکولی و نقش ضد میکروبی و ضد سرطان سم مارها (انتخاب شد)

  7- بیولومینیسانس (دو پروژه توسط دانشجویان قبلی انجام شده درصورت درخواست میتواند در اختیار شما قرار بگیرد) (انتخاب شد)

  8- کونوتوکسین و کاربردهای آن در پزشکی (یک پروژه توسط دانشجویان قبلی انجام شده درصورت درخواست میتواند در اختیار شما قرار بگیرد ) (انتخاب شد)

  9- مکانیسم دفاعی و تولید سم و کاربردهای آن در ماهی های بادکنکی (یک پروژه توسط دانشجویان قبلی انجام شده درصورت درخواست میتواند در اختیار شما قرار بگیرد )

  10- تحیل و بررسی شانه دار مهاجم به همراه اثرات آن بر روی زیست بوم دریای خزر و کنترل آن (یک پروژه توسط دانشجویان قبلی انجام شده درصورت درخواست میتواند در اختیار شما قرار بگیرد )

  ملاحظات:

  • حتما بعد از انتخاب به اینجانب مراجعه کنید تا از عدم انتخاب موضوع توسط دانشجوی دیگر مطمئن شوید
  • تا قبل از تعطیلات پایان ترم به اینجانب تحویل دهید.
  • سهم هر نویسنده در پایان باید مشخص شود.
  • حتما منابع استفاده شده در پایان ذکر شود (نام و نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار، شماره و صفحه مجله، نام کتاب یا مقاله)

  نمرات میانترم :