علیرضا کیخسروی

Dec 16,2017

 • علیرضا کیخسروی

 • زیست جانوری

  1- تک یاختگان  جلسات 1-4  7 اسفند 1395 

  تصاویر درس زیست جانوری برای پایان ترم

   

  موضوعات کار کلاسی

  1- بررسی ساختار سم کونوتوکسین Conotoxin و کاربردهای آن در صنعت و پزشکی

  2- ساختار و توانایی لکه چشمی در اوگلنا با نگاه کاربرد آن برای بشر در علوم مختلف

  3- بررسی سم در نماتوسیست در جنگجوی پرتقالی و کاربرد های آن

  4- ترمیم در پلاناریا با بررسی مکانیسم مولکولی

  5- ترمیم در سخت پوستان با بررسی مکانیسم مولکولی

  6- مکانسم های مولکولی در نقش ضد میکروبی و درمان زخم مولکول های سمی مارها.

  7- استفاده از کوتیکول بندپایان به عنوان یک کامپوزیت طبیعی

  8-

  ملاحظات:

  • حتما بعد از انتخاب به اینجانب مراجعه کنید تا از عدم انتخاب موضوع توسط دانشجوی دیگر مطمئن شوید
  • تا قبل از تعطیلات پایان ترم به اینجانب تحویل دهید.
  • سهم هر نویسنده در پایان باید مشخص شود.
  • حتما منابع استفاده شده در پایان ذکر شود (نام و نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار، شماره و صفحه مجله، نام کتاب یا مقاله)
  • نمرات میانترم درس جانورشناسی.
  • جهت کمک به دانشجویان و آمادگی بهتر برای امتحان پایان ترم نمره شما با ارفاق 1 نمره  از 7 درنظر گرفته شده است
  1 9412841307 3.5 4.5
  2 9422841064 4.25 5.25
  3 9412841170 3 4
  4 9412841169 3.5 4.5
  5 9412841103 4.25 5.25
  6 9422841133 4.75 5.75
  7 9412841432 3.75 4.75
  8 9412841409 3.5 4.5
  9 9422841075 4 5
  10 9412841330 3.5 4.5
  11 9422841279 2.5 3.5
  12 9412841125 4.25 5.25
  13 9412841067 3 4
  14 9412841272 4.75 5.75
  15 9422841086 2.25 3.25
  16 9412841034 3.75 4.75
  17 9412841523 2.75 3.75
  18 9412841396 4.25 5.25
  19 9412841341 3.5 4.5
  20 9412841487 4.5 5.5
  21 9412841556 4 5
  22 9412841534 3.25 4.25
  23 9422841166 3 4
  24 9412841090 3.5 4.5
  25 9412841078 3.5 4.5
  26 9412841114 4.5 5.5
  27 9412841421 2.5 3.5
  28 9412841192 3.5 4.5
  29 9422841246 3.75 4.75
  30 9412841249 4.25 5.25
  31 9412841283 5.25 6.25
  32 9412841363 3 4
  33 9422841053 0  0