علیرضا کیخسروی

Jan 22,2019

 • علیرضا کیخسروی

 • زیست جانوری

  نیمسال دوم سال 96-97

  عنوان درس: مبانی جانورشناسی

  اهداف یادگیری:

  در پایان این کلاس دانشجویان قادر خواهند بود که:

  • جانورشناسی را تعریف کنند
  • شاخه های مختلف جانوری را توصیف کنند
  • روابط فیلوژنتیکی میان گروه های مختلف جانوری را بحث کنند

  جلسه اول       خاستگاه حیات                         آشنایی با نحوه تشکیل حیات و گروه های مختلف جانوری

  جلسه دوم       مفاهیم جانورشناسی               آشنایی با مفاهیم ابتدایی جانورشنانی که در طول درس بیان میشوند

  جلسه سوم و چهارم     تک یاختگان جانوری        آشنایی با گروه های مختف تک یاختگان جانوری و نحوه تکامل گروه ها

  جلسه پنجم         اسفنج ها                           آشنایی با اولین گروه پریاختگان و آشنایی با سلول ها و چرخه زندگی آنها

  جلسه ششم       کنیداریا                               آشنایی با گروه های مختلف کیسه تنان و ساختار آناتومی و فیزیولوژیکی آنها

  جلسه هفتم         کرم های پهن                        آشنایی با گروه های مختلف کرم های پهن انگلی و آزاد و ویژگی های آنها

  جلسه هشتم       کرم های لوله ای             آشنایی با کرم های لوله ای و ساختار آناتومی و فیزیولوژیکی و چرخه زندگی آنها

  جلسه نهم         کرمهای حلقوی          گروه های مختلف کرم های حقوی پرتار ، بی تار و م تار و ساختار بدنی و چرخه زندگی

  جلسه دهم          نرمتنان                   آشنایی با ویژگی های نرمتنان و ساختار بدنی و گروه های مختلف آنها

  جلسه یازدهم           بندپایان                آشنایی با رده سخت پوستان و ویژگی های آنها و گروه های مختلف سخت پوستان

  جلسه  دوازدهم        بندپایان                آشنایی با رده حشرات و ویژگی های آنها و گروه های مختلف حشرات

  جلسه   سیزدهم       بندپایان               آشنایی با رده عنکبوتیان و ویژگی های آنها و گروه های مختلف عنکبوتیان

  جلسه  چهاردهم             طنابداران          آشنایی ابتدایی با گروه طنابداران و طنابداران ابتدایی

  جلسه  پانزدهم             ماهیها               آشنایی با ماهیها و آناتومی و فیزیولوژی آنها و سازگاری های تکاملی آنها

  جلسه  شانزدهم            دوزیستان        آشنایی با دوزیستان و آناتومی و فیزیولوژی آنها و سازگاری های تکاملی آنها

  جلسه  هفدهم           خزندگان               آشنایی با خزندگان و آناتومی و فیزیولوژی آنها و سازگاری های تکاملی آنها

  جلسه  هجدهم           پرندگان               آشنایی با پرندگان و آناتومی و فیزیولوژی آنها و سازگاری های تکاملی آنها

  جلسه  نوزدهم           پستانداران              آشنایی با پستانداران و آناتومی و فیزیولوژی آنها و سازگاری های تکاملی آنها

   

  منابع درسی:

  در صورت هر گونه نیاز به اطلاعات بیشتر به منابع زیر مراجعه کنید:

  جانورشناسی بی مهرگان و مهره داران             دکتر منیژه کرمی

  2- جانورشناسی عمومی  جلد 1، 2 و 3و 4   دکتر طلعت حبیبی

  3- ترجمه جانورشناسی بی مهرگان هیکمن جلد 1 و 2   ترجمه گروه مولفان

   

  جزوه درسی

  جلسه اول خاستگاه حیات  1397/10/1

  بخش اول جزوه زیست جانوری 1397/7/21  کد جزوه  143

  بخش دوم جزوه زیست جاوری   1397/8/28 

  تصاویر درس زیست جانوری برای پایان ترم اماده نیست

  اسلایدها:

  تک یاختگان 4-1

  جلسه 5 اسفنج ها 

  جلسه 6 کنیداریا

  جلسه 7-8   کرم های پهن

  جلسه 9  کرم های نماتود یا لوله ای

  جلسه 10 و 11 نرمتنان

  جلسه 12 کرم های حلقوی

   

   

   

  موضوعات کار کلاسی

  1- ساختار و توانایی لکه چشمی در ولوکس: یافته های جدید در استفاده از این توانایی در صنعت (انتخاب شد)

  2- ترمیم در پلاناریا با بررسی مکانیسم مولکولی (دو پروژه توسط دانشجویان قبلی انجام شده درصورت درخواست میتواند در اختیار شما قرار بگیرد) (انتخاب شد)

  5- مکانیسم سم عقرب و کاربردهای آن در پزشکی و صنعت ( یک پروژه توسط دانشجویان قبلی انجام شده درصورت درخواست میتواند در اختیار شما قرار بگیرد) (انتخاب شد)

  6- مکانسم های مولکولی و نقش ضد میکروبی و ضد سرطان سم مارها (انتخاب شد)

  7- بیولومینیسانس (دو پروژه توسط دانشجویان قبلی انجام شده درصورت درخواست میتواند در اختیار شما قرار بگیرد) (انتخاب شد)

  8- کونوتوکسین و کاربردهای آن در پزشکی (یک پروژه توسط دانشجویان قبلی انجام شده درصورت درخواست میتواند در اختیار شما قرار بگیرد ) (انتخاب شد)

  9- مکانیسم دفاعی و تولید سم و کاربردهای آن در ماهی های بادکنکی (یک پروژه توسط دانشجویان قبلی انجام شده درصورت درخواست میتواند در اختیار شما قرار بگیرد )

  10- تحیل و بررسی شانه دار مهاجم به همراه اثرات آن بر روی زیست بوم دریای خزر و کنترل آن (یک پروژه توسط دانشجویان قبلی انجام شده درصورت درخواست میتواند در اختیار شما قرار بگیرد )

  ملاحظات:

  • حتما بعد از انتخاب به اینجانب مراجعه کنید تا از عدم انتخاب موضوع توسط دانشجوی دیگر مطمئن شوید
  • تا قبل از تعطیلات پایان ترم به اینجانب تحویل دهید.
  • سهم هر نویسنده در پایان باید مشخص شود.
  • حتما منابع استفاده شده در پایان ذکر شود (نام و نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار، شماره و صفحه مجله، نام کتاب یا مقاله)

  نمرات:

  میانترم از 7 نمره

  ردیف شماره دانشجو نمره در لیست نمره
  1 9612842419 4.75
  2 9612842464 0
  3 9612842168 4.75
  4 9612842431 3.5
  5 9612842077 4
  6 9612842135 3.5
  7 9612842522 3.5
  8 9612842282 3.5
  9 9612842408 3.5
  10 9512842171 3
  11 9612842180 5.5
  12 9612842113 5
  13 9612842486 6.5
  14 9612842179 3.75
  15 9612842088 3.75
  16 9612842373 5.25
  17 9612842191 ?
  18 9612842215 2.75
  19 9612842420 4.25
  20 9612842271 4
  21 9612842566 3.5
  22 9612842362 4
  23 9612842395 5
  24 9612842293 4
  25 9622842029 3.75
  26 9612842237 4.25
  27 9612842577 ?
  28 9612842033 3
  29 9612842339 6.5
  30 9612842544 5.25
  31 9612842226 4.75
  32 9612842157 5.5
  33 9612842204 2.75
  34 9622842018 2.75
  35 9612842259 4.5
  36 9612842146 3.75