علیرضا کیخسروی

Aug 25,2019

 • علیرضا کیخسروی

 • زبان تخصصی

  دانشجویان موظفند فصل های زیر را به ترتیب  قبل از هر جلسه مطالعه کنند.

  مابقی مطالب درسی را میتوانند ار قسمت “سایر فایلهای درسدر صفحه شخصی دکتر واعظی دانلود نمایند

  دانلود کتاب زیست شناسی Solomon ویرایش نهم

  فصل یک نگاهی به حیات  امتحان تا صفحه دوم ویژگی های حیات

  فصل 2. سازماندهی سلول  تا صفحه 4 عنوان روش ها برای مطالعه سلولی

  فصل 3. از DNA به پروتئین   تا صفحه سوم ابتدای عنوان Biologiests cracked the genetic code

  فصل 4 سلول و اندامک ها   تا انتهای صفحه سوم

  فصل 5 ATP و تولید انرژی   تا صفحه دوم ابتدای عنوان Review

  فصل 6 ژنتیک تکوینی  تا صفحه دوم  عنوان Most cell differences are due to differential….

  فصل7 تکامل   تا عنوان 2-18 صفحه سوم

  فصل 8 تنوع زیستی  تا عنوان 2-30  Adaptations

  فصل 9 معرفی گیاهان هر دو صفحه

  Glossary  کمک بگیرید برای یادگیری معنی کلمات اختصاصی

  حتما فایل پیشوند ها و پسوند ها را مطالعه کنید.

  امتحان شامل تعیین اجزای پاراگراف. پیشوند ها و پسوند ها، جای خالی، معنی لغات و متن میباشد.

  نمرات میانترم: