علیرضا کیخسروی

Dec 10,2018

 • علیرضا کیخسروی

 • زبان تخصصی

  دانشجویان موظفند فصل های زیر را به ترتیب  قبل از هر جلسه مطالعه کنند.

  مابقی مطالب درسی را میتوانند ار قسمت “سایر فایلهای درسدر صفحه شخصی دکتر واعظی دانلود نمایند

  فصل یک نگاهی به حیات  امتحان تا صفحه دوم ویژگی های حیات

  فصل 2. سازماندهی سلول  تا صفحه 4 عنوان روش ها برای مطالعه سلولی

  فصل 3. از DNA به پروتئین   تا صفحه سوم ابتدای عنوان Biologiests cracked the genetic code

  فصل 4 سلول و اندامک ها   تا انتهای صفحه سوم

  فصل 5 ATP و تولید انرژی   تا صفحه دوم ابتدای عنوان Review

  فصل 6 ژنتیک تکوینی  تا صفحه دوم  عنوان Most cell differences are due to differential….

  فصل7 تکامل   تا عنوان 2-18 صفحه سوم

  فصل 8 تنوع زیستی  تا عنوان 2-30  Adaptations

  فصل 9 معرفی گیاهان هر دو صفحه

  Glossary  کمک بگیرید برای یادگیری معنی کلمات اختصاصی

  حتما فایل پیشوند ها و پسوند ها را مطالعه کنید.

  امتحان شامل تعیین اجزای پاراگراف. پیشوند ها و پسوند ها، جای خالی، معنی لغات و متن میباشد.

  نمرات میانترم

  no Student ID grade
  1 9312821141 5
  2 9312821403 7.5
  3 9312821265 6.25
  4 9312821390 5.5
  5 9312821163 6.25
  6 9322821126 4.5
  7 9412821423 8.5
  8 9412821058 6.25
  9 9412821014 7.75
  10 9412821296 3.25
  11 9412821570 4.75
  12 9412821376 6.25
  13 9412821456 7.25
  14 9412821252 9.5
  15 9412821445 3
  16 9412821354 7
  17 9422821055 5.75
  18 9412821116
  19 9412821490 6.75
  20 9412821229 7.5
  21 9412821489 5
  22 9412821547 4.75
  23 9412821343 8.75
  24 9412821161 7.75
  25 9412821434 2.5
  26 9412821138 4.75
  27 9412821070
  28 9412821241 7.25
  29 9312821049 6.25
  30 9322841157 5.75