علیرضا کیخسروی

Aug 25,2019

 • علیرضا کیخسروی

 • جانورشناسی بی مهرگان (1)

  منبع درسی

  جلسه اول خاستگاه حیات  1397/10/1

  جزوه جانورشناسی 1 بخش اول  کد جزوه  143

  جزوه جانورشناسی 1 بخش دوم 

  اسلایدها:

  جلسه 4-1 تک یاختگان

  جلسه 5  اسفنج ها

  جلسه 6 کنیداریا

  جلسه 7-8   کرم های پهن

  جلسه 9  کرم های نماتود یا لوله ای

  جلسه 10 و 11 نرمتنان

  جلسه 12 کرم های حلقوی

   

   

   

  جلسه 18 بندپایان ویژگی های عمومی

  جلسه 19 بندپایان کلیسرداران

  جلسه    20  بندپایان سخت پوستان

  جلسه   21 و 22   بندپایان حشرات

   

  نمرات میانترم از 7 نمره

  1 9612822455     3.75
  2 9612822513    5
  3 9612822422    4.75
  4 9612822160    3.75
  5 9612822319    4.1
  6 9612822239    2.5
  7 9612822353    3.25
  8 9612822284    5.25
  9 9612822400    5.25
  10 9612822411    4.75
  11 9612822488     –
  12 9612822240    3.25
  13 9612822433    3.5
  14 9612822057    3.75
  15 9712015    4.75
  16 9612822126    3.5
  17 9612822320     3
  18 9612822182     3.5
  19 9612822080     3.75
  20 9612822580     5.5
  21 9612822466      3
  22 9612822342     2.5
  23 9612822524    4.25
  24 9612822206      5.5
  25 9612822251     5
  26 9612822193    4.75
  27 9612822477    3.5
  28 9612822502    3.07
  29 9612822308    3.75
  30 9612822068    4.25
  31 9622822032    3.5
  32 9612822171    5.5
  33 9612822579     2
  34 9612822331     4.5
  35 9612822159     2.5
  36 9612822137     2.5
  37 9412821605      3
  38 9612822013      3