علیرضا کیخسروی

Oct 22,2017

 • علیرضا کیخسروی

 • جانورشناسی بی مهرگان (1)

  جلسه 4-1

  جلسه 5-8   اسفنج ها وکیسه تنان و کرم های پهن 

  جلسه 9 – 12 نمرته آ، کرم های لوله ای و روتیفرا 

  جلسه 13 روتیفرا و نماتودا

  جلسه 14 و 15 کرم های حلقوی

  جلسه 16 و 17 نرمتنان 

  جلسه 18 بندپایان ویژگی های عمومی

  جلسه 19 بندپایان کلیسرداران

  جلسه    20  بندپایان سخت پوستان

  جلسه   21 و 22   بندپایان حشرات

  نمرات میان ترم درس جانورشناسی

  9412821218 6
  9412821489 4
  9422821179 4.75
  9512019 2.25
  9412821398 4.5
  9512822106 6
  9312821174 8.75
  9412821229 6
  9412821014 5.25
  9412821376 3.25
  9412821569 4.25
  9412821058 5.25
  9412821423 6.25
  9412821252 8.25
  9412821490 6
  9412821241 7.5
  9422821157 2.75
  9412821070 6.5
  9422821055 5.5
  9412821445 3.25
  9412821161 9
  9412821456 2.25
  9412821434 5.75
  9412821296 5.25
  9412821354 5.25
  9422821066 5
  9412821547 6.5
  9412821365 5.25
  9412821570 3.25
  9412821116 4.25
  9412821514 2.75
  9412821343 6
  9412821138 4.25