علیرضا کیخسروی

Sep 20,2018

 • علیرضا کیخسروی

 • جانورشناسی بی مهرگان (1)

  جلسه 4-1

  جلسه 5-8   اسفنج ها وکیسه تنان و کرم های پهن 

  جلسه 9 – 12 نمرته آ، کرم های لوله ای و روتیفرا 

  جلسه 13 روتیفرا و نماتودا

  جلسه 14 و 15 کرم های حلقوی

  جلسه 16 و 17 نرمتنان 

  جلسه 18 بندپایان ویژگی های عمومی

  جلسه 19 بندپایان کلیسرداران

  جلسه    20  بندپایان سخت پوستان

  جلسه   21 و 22   بندپایان حشرات

   

  قسمت دوم جزوه جانورشناسی