علیرضا کیخسروی

Dec 10,2018

 • علیرضا کیخسروی

 • جانورشناسی بی مهرگان (1)

  منبع درسی

  جلسه اول خاستگاه حیات  1397/10/1

  جزوه جانورشناسی 1 بخش اول  کد جزوه  143

  جزوه جانورشناسی 1 بخش دوم 

  اسلایدها:

  جلسه 4-1 تک یاختگان

  جلسه 5  اسفنج ها

  جلسه 6 کنیداریا

  جلسه 7-8   کرم های پهن

  جلسه 9  کرم های نماتود یا لوله ای

  جلسه 10 و 11 نرمتنان

  جلسه 12 کرم های حلقوی

   

   

   

  جلسه 18 بندپایان ویژگی های عمومی

  جلسه 19 بندپایان کلیسرداران

  جلسه    20  بندپایان سخت پوستان

  جلسه   21 و 22   بندپایان حشرات

   

  قسمت دوم جزوه جانورشناسی