علیرضا کیخسروی

Mar 24,2019

 • علیرضا کیخسروی

 • درس ها

  کارشناسی:

  انگل شناسی

  جانورشناسی مهره داران

  جانورشناسی بی مهرگان

  زیست جانوری (گروه بیوشیمی)

  رفتارشناسی

  زبان تخصصی زیست شناسی

  آزمایشگاه ها:

  آزمایشگاه جانورشناسی بی مهرگان

  آزمایشگاه جانورشناسی مهره داران

  آزمایشگاه زیست جانوری (گروه سلولی و بیوشیمی)

  کارشناسی ارشد:

  اصول رده بندی فیلوژنتیک

  پرنده شناسی

  جغرافیای جانوری

  بیوسیستماتیک جانوری