علیرضا کیخسروی

Sep 19,2018

 • علیرضا کیخسروی

 • درس ها

  کارشناسی:

  انگل شناسی

  جانورشناسی مهره داران

  جانورشناسی بی مهرگان

  زیست جانوری (گروه بیوشیمی)

  رفتارشناسی

  زبان تخصصی زیست شناسی

   

  کارشناسی ارشد:

  اصول رده بندی فیلوژنتیک

  پرنده شناسی

  جغرافیای زیستی

  بیوسیستماتیک جانوری